• Cif: A-15.106.925
  • Dirección: Polígono de Piadela s/n, 15300 Betanzos - A Coruña

RSC

Crear riqueza en condicións sociais dignas

Durante os nosos máis de 30 anos de actividade xeramos milleiros de postos de traballo en 10 provincias do país, pechando 2019 con 7.645 traballadores que conforman o capital humano de GADISA Retail.
Creación de oportunidades

Énchenos de orgullo destacar como unha compañía xeradora de emprego que, en moitas ocasións, brinda a primeira oportunidade laboral a mozos e mozas que atopan en GADISA Retail a capacitación e experiencia necesarias para crecer profesional e persoalmente.

Ademais, en GADISA Retail coidamos o talento dos nosos profesionais, proporcionándolles motivación, formación e a oportunidade de continuar enriquecendo a súa experiencia laboral mediante a promoción interna dentro da compañía. Desta forma, os traballadores afrontan novos retos profesionais e persoais, e adquiren novas capacidades que benefician o seu desenvolvemento. En 2019, rexistramos 316.

Mostrámonos especialmente abertos a colaborar con programas de prácticas laborais de diferentes asociacións e entidades, como universidades, institutos e outros centros da nosa contorna. En 2019 acollemos 315 alumnos procedentes de diversas institucións, como Cesforem, IES Alfredo Brañas, Cáritas, Fundación Nortempo, CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, IES Canido e Concello da Coruña e de Santiago, entre moitas outras.

Tamén continuamos co noso compromiso coa formación ocupacional, acollendo 129 alumnos nos nosos puntos de venda para ensinarlles o funcionamento das seccións, a reposición e a atención en caixas. A maioría deles finalizan o seu período de prácticas incorporándose á familia de GADISA Retail.

Participamos activamente en proxectos para promover a empregabilidade de colectivos con dificultades para a inserción laboral, como o Programa Integrado de Emprego de Ferrol ou o Inserta 6, así como as Lanzadeiras de Emprego de Galicia ou a Feira de Emprego da Cámara da Coruña. Tamén formamos parte do Programa CLARA para a inserción de mulleres en situación de extrema vulnerabilidade.

En GADISA Retail fomentamos o respecto, o apoio e a inclusión de colectivos con diversidade funcional ou en circunstancias de exclusión social.

Creamos oportunidades laborais para estes grupos e preocupámonos por xerar para eles un ambiente e desenvolvemento óptimos. Por iso, realizamos actividades co Concello da Coruña, a Cruz Vermella ou a Fundación Paideia para a inserción de persoas con diversidade funcional no mundo laboral.

Favorecemos o benestar do equipo humano

Co obxectivo de fomentar unha contorna laboral cómoda e saudable onde o noso persoal poida desenvolver a súa profesión dunha forma segura e eficaz

Ademais de coidar a saúde e a seguridade dos nosos traballadores, preocupámonos polo seu benestar emocional e a súa satisfacción persoal. Propiciamos un contorno atractivo, diverso e incluínte onde predomine un bo clima laboral que favoreza o sentido de pertenza dos nosos empregados, a súa identificación cos valores da compañía e, en definitiva, a contribución aos obxectivos de GADISA Retail.

Neste sentido, favorecemos a conciliación da vida laboral e persoal do noso equipo ofrecéndolles aos nosos empregados horarios adaptados ás súas obrigas familiares. En 2019 adaptamos o horario do 7% do noso cadro de persoal (536 traballadores) ás súas necesidades familiares, favorecendo a conciliación das súas responsabilidades profesionais e persoais. As persoas que integran o equipo de GADISA Retail tamén teñen ao seu acceso unha serie de beneficios sociais, mediante o uso da súa tarxeta Mundo GADISA. Estes consisten en descontos e promocións especiais en hoteis, clínicas de fisioterapia, aseguradoras e outros moitos servizos.

Concedémoslle especial atención á loita contra o acoso laboral, mediante a estrita aplicación dos procedementos de actuación ante as posibles denuncias por casos de acoso. Dispoñemos dun protocolo formal, que é xestionado pola Subcomisión de Acoso, e dun procedemento informal, que dá lugar a unha mediación directa entre as partes implicadas.

Desenvolvendo o talento

Os nosos traballadores son un piar fundamental de GADISA Retail, e por iso nos comprometemos a velar polo seu benestar e desenvolvemento profesional, contribuíndo tamén ao seu enriquecemento persoal.

O desenvolvemento de coñecementos e a mellora no desempeño dos nosos profesionais sempre son unha prioridade. Por iso, apostamos constantemente pola súa formación continuada, promovendo o seu crecemento integral a nivel persoal e profesional, ampliando a súa capacitación nas súas respectivas funcións, tanto nos puntos de venda como nos centros loxísticos e servizos centrais. Durante 2019 dedicamos máis de 16.000 horas a formación continua impartidas a máis de 3.000 empregados de tendas, almacéns e servizos centrais. Por outra banda, tamén se realizaron sesións de capacitación inicial para máis de 2.000 traballadores.