• Cif: A - 15.106.915
  • Dirección: Polígono de Piadela s/n, 15300 Betanzos - A Coruña

Traballa connosco

Enviando datos, espere por favor...

Cambiar provincia: Se eliminarán los municipios seleccionados.

 Tempo parcial
 Tempo total
 Supermercado
 Oficinas
 Almacén
 Transporte
 Mañá e tarde
 Mañá
 Tarde
 Noite

Seleccione los municipios que desee y luego clique en Añadir

Seguinte

Especificacións da imaxe:
Peso máximo: 1 Mb
Formato: JPG

Anterior
Seguinte
Anterior
Seguinte
Anterior
Seguinte

Especificacións dos arquivos adxuntos:

Peso máximo: 1 Mb/arquivo

Formato: JPG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX

Anterior
Seguinte

Protección de datos.

Para os efectos da lexislación en materia de protección de datos, e do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, informa os usuarios que:

Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A. (GADISA) como Responsable de tratamento dos datos persoais facilitados por vostede no formulario da sección de “TRABALLA CONNOSCO” infórmalle, que os devanditos datos serán tratados coa finalidade de xestión de recursos humanos, incluída a administración do currículo vitae de solicitantes de emprego. As categorías de datos tratados, nos ficheiros pertencentes a GADISA son: datos de identificación, nome e apelidos, xénero, data de nacemento, foto de carné, direccións postais ou electrónicas e datos académicos ou profesionais.

Así mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser comunicados ao colectivo de empresas do Grupo GADISA, no caso de ser necesario para o cumprimento da finalidade descrita. Os seus datos serán conservados durante o prazo de dous anos unha vez finalizado o proceso de selección do persoal, despois do cal serán destruídos.

Vostede pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, á limitación do seu tratamento ou á portabilidade de datos dirixíndose por:

  • Correo postal á empresa Galega de Distribuidores de Alimentación S.A., situada no Polígono Piadela, s/n 15300 Betanzos.
  • Por outros medios, ver a información detallada na sección de protección de datos

En ambos os casos, coa referencia: “Protección de Datos: Curriculum”, a través dun escrito asinado para o efecto e achegando fotocopia do seu DNI.

Igualmente ten vostede dereito a presentar a súa reclamación ante a Axencia de Protección de Datos.

Para máis información consulte a sección “protección de datos

  Lin e acepto a política de privacidade
Esta solicitud pasará formar parte de nuestra base de datos durante dos años desde la fecha de recepción.
Anterior
Finalizar

*Debe aceptar las cookies para enviar este formulario.

Traballa connosco

Queres formar parte da empresa líder de distribución no noroeste peninsular? ?

Queres formar parte da empresa líder de distribución no noroeste peninsular? O noso equipo humano é o principal valor, polo que fomentamos o emprego de calidade con interesantes perspectivas laborais, apostamos pola formación continua dos traballadores e promovemos o seu desenvolvemento persoal e profesional.

Igualdade de oportunidades e non discriminación

O GRUPO GADISA ofrece as mesmas oportunidades no acceso ao traballo e na promoción profesional, fomentando unha cultura corporativa baseada no mérito. No GRUPO GADISA as persoas son contratadas polas súas aptitudes, habilidades, experiencia e capacidade. Non está permitida a discriminación por razón de xénero, orixe étnica, nacional, cultural ou social, estado civil, orientación sexual, crenzas relixiosas ou políticas.

EVOLUCIÓN DO NÚMERO DE EMPREGADOS GADISA 2007 - 2018

2012
6.309
2011
6.306
2010
6.138
2009
6.003
2008
5.753
2007
5.489
2018
7.427
2017
7.212
2016
6.891
2015
6.664
2014
6.463
2013
6.330